• news-bg

Արդյունաբերությաննորություններ

Արդյունաբերությաննորություններ

 • 第131届网上广交会第9天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -րդՕՆԼԱՅՆԿԱՆՏՈՆԱՅԻՆՏՈՆավաճառՕՐ9 - WWS陶必威官方betway下载瓷

  Եվսերկուօրմինչև131 -րդԿանտոնիառցանցտոնավաճառիավարտը,WWS——նայ必威官方betway下载ստեղէ՝լուծումտալուձերգնմանդժվարությանը:Մենքոչմիայնմատակարարնենք,այլևլուծումը:Եկեքևայցելեք广交会——իմերգլխավորէջը՝ստուգելումերլավագույնարտադրանքըևդիտելումերֆանտաստիկուղիղհեռարձակումը……
  Կարդալավելին
 • 第131届网上广交会第7天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -րդՕՆԼԱՅՆԿԱՆՏՈՆԱՅԻՆՏՈՆավաճառՕՐ7 - WWS陶必威官方betway下载瓷

  Կանտոն131 -րիդտոնավաճառըմիքանիօրիցավարտվումէ,բայցբոլորհրաշքներըվերջումեն:Այսօրվաառցանցհոսքիընթացքումդուքկտեսնեքմերգլխավորարտադրանքիդիզայներին՝Իվանին,նակներկայացնիմերսեզոնայինդիզայնիցերկուսըևդրանցհետևումգտնվողպատմությունը:Չեսուզենաբացթողնել……
  Կարդալավելին
 • 第131届网上广交会第六天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -րդՕՆԼԱՅՆԿԱՆՏՈՆԱՅԻՆՏՈՆավաճառՕՐ6 - WWS陶必威官方betway下载瓷

  ԱյսօրԿանտոն131 -րիդառցանցտոնավաճառիՕՐ6 -նէ:Ոչշատժամանակմինչև131 -րդԿանտոնիառցանցտոնավաճառիավարտը:WWS——ըհոգէտա必威官方betway下载նում广交会——իմասին,այդիսկպատճառովմենքօրեցօրհեռարձակվելուենք广交会——իժամանակ:Այսօրվահոսքումդուքկտեսնեքապրանքինկարագրությունը2տարբերլեզուներով։
  Կարդալավելին
 • 第131届网上广交会第5天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -րդՕՆԼԱՅՆԿԱՆՏՈՆԱՅԻՆՏՈՆավաճառՕՐ5 - WWS陶必威官方betway下载瓷

  ԱյսօրԿանտոն131 -րիդառցանցտոնավաճառիՕՐ5 -նէ:Կանտոնիտոնավաճառիավարտինմնացելէընդամենը5օր։ԵթեդուքչեքտեսելմերԿանտոնիտոնավաճառը,արեքդաորքանհնարավորէշուտ,քանիորմենքայնտեղդրելենքբոլորամենահպարտապրանքները,որպեսզիդուքընտրեք:ՆաևWWS——ըկպահիս……必威官方betway下载
  Կարդալավելին
 • 第131届网上广交会第四天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -րդՕՆԼԱՅՆԿԱՆՏՈՆԱՅԻՆՏՈՆավաճառՕՐ4 - WWS陶必威官方betway下载瓷

  必威官方betway下载WWSՄաղթումեմ,որդուքհիանալիհանգստյանօրանցկացնեք:Այսօրմենքհեռարձակվելուենք15:00 -իցմինչև中科17:00时(UTC / GMT +喂饲):ԱյսանգամմենքպատիվունենքհրավիրելումերիսպանախոսհեռարձակողՖիլիպին,ևնակներկայացնիմերանզուգականարտադրանքներիցմիքանիսըիսպաներեն:Համոզվեք,որայնբացչեքթողնի՝բաժանորդագրվելով……
  Կարդալավելին
 • 第131届网上广交会第三天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -րդՕՆԼԱՅՆԿԱՆՏՈՆԱՅԻՆՏՈՆավաճառՕՐ3 - WWS陶必威官方betway下载瓷

  Ուրախշաբաթավերջ,այսօր131 -րդ广交会- 3 -րիդօրնէWWS陶瓷——ըկհեռա必威官方betway下载րձակվիհանգստյանօրերինևկհրապարակիմերլավագույնարտադրանքը,այնպեսորհամոզվեք,որբացչեքթողնիմերբովանդակությունիցորևէմեկը։ԼրացուցիչտեղեկություններիհամարխնդրումենքստուգելմերYoutube——իալիքը։եղեքամենօր2ժամ,խնդրումենքմիանալ……
  Կարդալավելին
 • 第131届网上广交会第2天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -րդՕՆԼԱՅՆԿԱՆՏՈՆԱՅԻՆՏՈՆԱՎԱՃԱՌՕՐ2 - WWS陶必威官方betway下载瓷

  131 -րդՕնլայնԿանտոնիարդարՈւրախշաբաթավերջիՕՐ2 -ը,մենքդեռայստեղենք:ՄենքհեռարձակվելուենքմերՑՈՒՑԱԴՐԱՆՈՒՄ՝սկսած13:00 -ից(格林尼治标准时间+ 8):ՄԻԱՑԵՔՄԵԶ՝բացահայտելուևընկալելումերնորաձևությանդիզայնը:Գոլորշիացմանընթացքումմենքկցուցադրենքմերամենահպարտարտադրանքներիցմիքանիսը,այնպեսորհամոզվեք,որդուքկլինեք……
  Կարդալավելին
 • 第131届网上广交会第一天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -րդՕՆԼԱՅՆԿԱՆՏՈՆԱՅԻՆՏՈՆԱՎԱՃԱՌՕՐ1 - WWS陶必威官方betway下载瓷

  Կարդալավելին
 • 第131届广交会-我们准备好了

  Կանտոնի131—րդտոնավաճառ—ՄԵՆՔՊԱՏՐԱՍՏԵՆՔ

  ԿանտոնիտոնավաճառնառաջինանգամանցկացվումէառցանցմիայնCovid-19համաճարակիպատճառով,բայցդահնարավորությունէտալիսյուրաքանչյուրզույգինավելիշատզրույցունենալմերառցանցմիջոցառմանմասին:Շատշնորհակալությունմերթիմին,կանտոնիտոնավաճառինախապատրաստականաշխատանքներիընթացքումնրանքբախվեցինբազմաթիվմարտահրավերների,բայցհաջողությամբելքգտան:Հուսանքլավագույնը……
  Կարդալավելին
 • 必威官方betway下载第131届网上广交会将于3天后开播!

  必威官方betway下载wws - 131在线广交会ըեթերումկլինի3օրից:

  Կանտոն131 -րիդտոնավաճառըառցանցկլինիմիայնապրիլի15 -ից24 -ը10օր:WWS——ըկ必威官方betway下载հեռարձակվիամենօր2ժամ广交会——իժամանակ,մենքակնկալումենքձերհարցումը:Դուքկարողեքմիանալմեզi-innovation——իհետ՝օգտագործելովհետևյալհղումը՝https://www.cantonfair.org.cn/zh-CN/register/index?invitati..。
  Կարդալավելին
 • 未来三年钴价将继续上涨- Fitch Solutions

  Կոբալտիգինըկշարունակիաճելառաջիկաերեքտարիներիընթացքում——惠誉的解决方案

  Մետաղըպատմականորենօգտագործվելէորպեսգունանյութ՝շնորհիվիրլուսավորկապույտգույնի,իսկկերամիկականսպասքիարդյունաբերությանհամարկոբալտըհիմնականումօգտագործվումէջնարակներիմեջ։Ըստ«陶瓷信息»ամսագրի՝կոբալտիօքսիդիգներիաճըվերջինտարիներինառաջինդեպքըչէ։Կոբալտիօքսիդըբեմադրելէնաև……
  Կարդալավելին
 • 通过i-Invite Link加入我们

  Միացե՛քմեզi-Invite Link-իմիջոցով

  Միացե՛քմեզ131 -րդկանտոնիտոնավաճառին՝մեր我邀请հղումով:Դուքկարողեքմուտքգործելգնորդներիսպասարկմանհարթակևմասնակցելառցանցտոնավաճառին:Մերհրավերիկոդովդուքհնարավորությունկունենաքշահելուկանտոնիտոնավաճառինուրբհուշանվերայինբացիկներևօֆլայնմիջոցառումներիհամարանվճարճաշիկտրոններ,ինչպեսնաևլրացուցիչ……
  Կարդալավելին
1 2 3. 4 5 6 Հաջորդը> >> Էջ1/7
Baidu
map