• factory-bg1

ביתחרושת

המפעלשלנו
wellware ware .י。

工厂

1.立法会:פ立法会:לייצ立法会:ר-立法会:ס立法会:ךל立法会:גנ立法会:ס立法会:י立法会:לידי立法会
מפעלWellwaresמעודכןעםהמתקניםהעדכנייםביותרלהגנתהסביבה。
המפעלהוכשרהיטבעלידיNEPA(הסוכנותהלאומיתלהגנתהסביבה),בנוסף,ציודהגנתהסביבהשלנועונהלחלוטיןעלהלאומידרי金融城金融城金融城גנ金融城金融城ס金融城金融城י金融城金融城金融城金融城ר金融城金融城ל金融城金融城金融城י金融城,产品产品化界面טי产品化界面ייצ产品化界面ר产品化界面ט产品化界面י产品化界面ר。

2.mac - wellware, macלbmcצריםbmcלנbmcיbmcצריםbmcיbmcibmc:פibmc:ליםibmc:סibmc:יםלסibmc:יibmc:לibmc:ייibmc。
אנחנוהיצרןוהיצואניתהגדוליםביותרבחלקהצפונישלסין。מאז1999,Wellwaresמחזיקהב3מפעליםבעלימניות,המייצריםכליחרס/צבועיםביד,כליחרס/צבעאחיד,פורצלן/מדבקות,פורצל/בןלטה,ספל,קערה,צלחת。
מביןהמוצריםהללו,למעלהמ-50%מסופקיםל-Wellwares。

חוץמזה,ל-Wellwaresישגםעוד5מפעליםששיתפופעולה20%מהייצורשלהםמוצעיםלהזמנתמוצריבאר。י2 qcצוותיםבכלמפעלכדילוודאשהמוצריםמתאימיםלפניהמשלוח,ולכןישלנו大会堂:ליט大会堂:ט大会堂:http://大会堂:ר大会堂:ייצ大会堂:ר大会堂:י大会堂:פ大会堂:לים。

factory1
factory2
factory3
factory4
factory6
factory5

3.מפעלחבילותומדבקות

东莞嘉德包装科技有限公司

מתקן:גרמניהKBA &罗兰5彩色打印机
מדפסתמיצובישי5צבעיםיפן

factory7

4.צי金融城金融城יק金融城金融城ר金融城金融城פ金融城金融城רס金融城金融城ים金融城金融城לם

ביקורתמפעליםמפורסמיםבעולם:沃尔玛,目标,BSCI,喷流沉积型,Costco, WCA(www .), Woolworths,דיסני。

המפעליםשלנועברואתהביקורתהמורשית:沃尔玛、目标,喷流沉积型,BSCI Costco, WCA(הערכתתנאיעבודה),沃尔沃斯,דיסני碗面框'ל碗面框',碗面框'י碗面框'ריך碗面框'ספק碗面框'ט碗面框'ים。

factory8

5.新东方:英语不规则不规则词表

2015年בספטמברהקימהWellwaresחדרתצוגהחדשבשטחשל200מ”ר。
אולםהתצוגהשלנוהואביתםשלהאוסףהנרחבביותרשלכלישולחןקרמיקהלשימושיומיומי,מבחרעצוםכולל:צבועיםביד/בלטות/ספריי/מדבקות/הדפסתרפידות/מזוגגותוכןהלאה。
【中文中文】:。


Baidu
map