• news-bg

Өнеркәсіпжаңалықтары

Өнеркәсіпжаңалықтары

 • 第131届网上广交会第9天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -шіОНЛАЙНКАНТОНЖӘРМЕҢКЕСІ9 -КҮН——WWS必威官方betway下载陶瓷

  131 -шіонлайнкантонжәрмеңкесініңаяқталуынатағыекікүнқалды,WWSсатып必威官方betway下载алуқиындықтарыңыздышешуүшіносында。Біз тек прова а р ер емеспіз, біз шешушіміз。Біздіңеңжақсыөнімдітексеружәнефантастикалықтікелейтрансляцияныкөруүшін广交会бастыбетінекіріңіз……
  Ары қарай оқу
 • 第131届网上广交会第7天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -шіОНЛАЙНКАНТОНЖӘРМЕҢКЕСІ7 -КҮН——WWS必威官方betway下载陶瓷

  131 -шікантонжәрмеңкесібірнешекүнненкейінаяқталады,бірақбарлықкереметтераяқталады。БүгінгіонлайнтрансляциякезіндесізбіздіңбасөнімдизайнерімізИвандыкөресіз,олекімаусымдықдизайндыжәнеолардыңартындағыоқиғанытаныстырады。Оны сағынғыңыз келм ме д ....
  Ары қарай оқу
 • 第131届网上广交会第六天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -шіОНЛАЙНКАНТОНЖӘРМЕҢКЕСІ6 -КҮН——WWS必威官方betway下载陶瓷

  Бүгін 131- о онла а - н кантон жәрмеңкесінің 6-КҮНІ。13.1-ші онлайн кантон жәрмеңкесінің аяқталуына аз уақыт қалды.WWS Кантон жәрмеңкесіне қамқорлық жасайды, сондықтан біз Кантон жәрмеңкесі кезінде күн сайын трансляциялайтын боламыз.Бүгінгі ағында сіз 2 түрлі тілдегі өнім сипаттамасын көресіз....
  Ары қарай оқу
 • 第131届网上广交会第五天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -шіОНЛАЙНКАНТОНЖӘРМЕҢКЕСІ5 -КҮН——WWS必威官方betway下载陶瓷

  Бүгін 131- о онла а - н кантон жәрмеңкесінің 5-КҮНІ。Кантонжәрмеңкесініңаяқталуынанебәркі5үнқалды。ЕгерсізбіздіңКантонжәрмеңкесінкөрмегенболсаңыз,онымүмкіндігіншетезірекжасаңыз,өйткенібізсізгетаңдауүшінеңмақтантұтатынөнімдердіңбарлығынқойдық!Сондай-ақ, 必威官方betway下载WWS st…
  Ары қарай оқу
 • 第131届网上广交会第四天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -шіОНЛАЙНКАНТОНЖӘРМЕҢКЕСІ4 -КҮН——WWS必威官方betway下载陶瓷

  必威官方betway下载WWS Демалыс күндеріңіз жақсы өтуіне тілектеспіз。Бүгінбіз15:00 -ден中科17:00时(UTC / GMT +喂饲)аралығындатрансляциялаймыз。БұлжолыбізиспантіліндесөйлейтінстримерФиллиптішақыруқұрметінеиеболдықжәнеолиспантіліндебіздіңтеңдессізөнімдеріміздіңкейбірінтаныстырады。Жазылуарқылыоныжіберіпалмағаныңызғакөзжеткізіңіз……
  Ары қарай оқу
 • 第131届网上广交会第三天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -шіОНЛАЙНКАНТОНЖӘРМЕҢКЕСІ3 -КҮН——WWS必威官方betway下载陶瓷

  Демалыскүніқұттыболсын,бүгінWWSКе必威官方betway下载рамика131 -шікантонжәрмеңкесінің3 -шікүнідемалыскүндерікөрсетіледіжәнебіздіңеңжақсыөніміміздіжариялайды,сондықтанбіздіңмазмұнымыздыңешқайсысынжіберіпалмаңыз。ҚосымшаақпараталуүшіYoutubeнарнамыздықараңыз。Күніне 2 сағат т т ансл и и жасаңыз, қосылыңыз…
  Ары қарай оқу
 • 第131届网上广交会第二天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -шіОНЛАЙНКАНТОНЖӘРМЕҢКЕСІ2 -КҮН——WWS必威官方betway下载陶瓷

  131 -шіонлайнкантонжәрмеңкесінің2 -КҮНІДемалыскүніқұттыболсын,бізәлідеосындамыз!一首(格林尼治标准时间+ 8)бБізастап陈列室——датрансляциялайтынболамыз。Буменпісірукезіндебізеңмақтантұтатынөнімдеріміздіңкейбірінкөрсететінболамыз,сондықтансіз……
  Ары қарай оқу
 • 第131届网上广交会第一天——WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 -шіОНЛАЙНКАНТОНЖӘРМЕҢКЕСІ1 -КҮН——WWS必威官方betway下载陶瓷

  Ары қарай оқу
 • 第131届广交会——我们准备好了

  131- ка антон жәрмеңкесі - БІЗ ДАЙЫНМЫЗ

  Кантонжәрмеңкесіалғашретковид-19пандемиясынабайланыстыонлайнрежиміндеөтеді,бірақбұлбіздіңонлайніс-шарамызтуралыкөбірекбілугемүмкіндікбереді。Біздіңкомандағаүлкенрахмет,оларкантонжәрмеңкесініңжұмысыкезіндекөптегенқиындықтарғатапболды,бірақоларсәттіжолдытапты。Жақсылыққа үміттенейік…
  Ары қарай оқу
 • 必威官方betway下载wws -131网上广交会3天后就要直播了!

  必威官方betway下载wws - 131шіонлайнкантонжәрмеңкескі3үнненкейінэфиргешығады!

  131 -шікантонжәрмеңкесітек15 - 24сәуіраралығындак10үнбойыонлайнрежиміндеболады。必威官方betway下载WWSКантонжәрмеңкесікезіндекүнсайы2нсағатбойыағынменкөрсетіледі,бізсіздіңсұрауыңыздыкүтеміз。Сізбізгекелесісілтемеарқылыi-innovationқосылааласыз:https://www.cantonfair.org.cn/zh-CN/register/index?invitati..。
  Ары қарай оқу
 • 未来三年钴价将继续上涨-惠誉解决方案

  Кобальтбағасыалдағыүшжылдаөседі——惠誉的解决方案

  Металлөзініңжарқырағанкөктүсінебайланыстытарихипигментретіндеқолданылған,алкерамикалықыдыс-аяқөнеркәсібіүшінкобальтнегізіненглазурьретіндеқолданылады。«Керамикалықақпарат»журналыныңхабарлауынша,кобальтоксидібағасыныңсоңғыжылдарыкөтерілуібіріншіретемес。Сондай-ақ кобал оксид…
  Ары қарай оқу
 • 通过i-Invite链接加入我们

  i-Invite Link арқылы бізге қосылыңыз

  我邀请сілтемесіарқылы131 -шікантонжәрмеңкесінеқосылыңыз。Сатыпалушыларғақызметкөрсетуплатформасынакірі,понлайнжәрмеңкегеқатысааласыз。Біздіңшақырукодыменсізкантонжәрмеңкесіненкереметестелікашықхаттардыжәнеофлайноқиғаларғаарналғантегінтүскіаскупондарынжәнеқосымшақайталаулардыұтыпалумүмкіндігінеиеболасыз……
  Ары қарай оқу
1 2 3. 4 5 6 Келесі> >> 1/7бет
Baidu
map