• factory-bg1

Фабрика

Нашатафабрика
Wellwaresедавателнарешениј,анесамоснабдувач。

工厂

1.Фабриказапроизводство——ЗаштитанаживотнатасрединаКвалификуванаодНЕПА
Велверспостројкатаеажуриранасонајновитекапацитетизазаштитанаживотнатасредина。
ФабрикатаедоброквалификуванаодNEPA(Националнаагенцијазазаштитанаживотнатасредина),дополнително,нашатаопремазазаштитанаживотнатасрединацелосногиисполнуванационалнитебарањазазаштитанаживотнатасрединаиеповрзансонационалнатамрежа,коиосигуруваатдекапроизводствотоепогарантирано。

2.ВоWellwares,ситенашипроизводисепроизведуваатоддоверлив。ии еколо ко алиф - ик о ва ан н ф - аб ик од инд о с ст и с а а。
НиесменајголемпроизводителиизвозниквосеверниотделнаКина。Од 1999 г。Wellwaresпоседува3акционерскифабрики,коипроизведуваатглиненисадов/риачнообоени,/цкаменинаврстабоја,порцелан/налепница,порцелан/релјеф,кригла,сад,чинија。
Меѓуовиепроизвод,инад50%седоставенидоWellwares。

Покрајтоа,Wellwaresистотакаимаушт5есоработуванифабрикии20%однивнотопроизводствосенудатпонарачканабунари。Покрај тоа, о оа анизирам а 2 ККштабовитевосекојафабриказадасеувератдекапроизводитесеквалификуванипредиспораката,такаштоимамедобраконтроланапроизводствениоткапацитетиквалитетнафабриките。

factory1
factory2
factory3
factory4
factory6
factory5

3.Фабрика за пак ку а а а а а а а ни и и

Фабриказапакети:东莞嘉德包装科技有限公司有限公司

Објект: Германија KBA &罗兰5 колор печатач
Јапонски печатач о о б бо с а三菱5 .

factory7

4.Светски познат т Усогласеност и е е ии зи

Светскипознататафабричкаревизија:沃尔玛,目标,BSCI,喷流沉积型,Costco, WCA(Проценканаусловитенаработнотоместо),Вулвортс,Дизни。

Нашитефабрикипоминаапрекуовластенаревизија:沃尔玛、目标,喷流沉积型,BSCI Costco, WCA(проценканаусловитенаработнотоместо),沃尔沃斯,Дизниитн。,Затоаквалитетотидатумотнаиспоракасезагарантирани。

factory8

5.Изложен сало он з з, с о ок, колек, и а

Восептември2015година,Wellwaresпоставиноваизложбенасаласоповршинаод200квадратниметри。
Нашиотизложбенсалонедомнанајобемнатаколекцијанакерамичкисадовизасекојдневнаупотреба,Огроменизборвклучува:рачнонасликани/релјефни/спреј/налепници/печатењеподлог/изастаклениитаканатаму。
Ние, исто така, поддржуваме на а а а а а а а а а а а а а а а а и ис с。


Baidu
map