• factory-bg1

Үйлдвэр

Манайүйлдвэр
Wellwaresболзөвхөнханганнийлүүлэгчбиш,шийдэлнийлүүлэгчюм。

工厂

1.Үйлдвэрлэлийнүйлдвэр——NEPAийншаардлагахангасанбайгальорчныгхамгаалах
Худагныүйлдвэрньбайгальорчныгхамгаалаххамгийнсүүлийнүеийнтоногтөхөөрөмжөөршинэчлэгдсэн。
ҮйлдвэрньNEPA(Байгальорчныгхамгаалахүндэснийагентлаг)-аассайнчанарыншаардлагахангасан。Нэмждурдахадманайбайгальорчныгхамгаалаххэрэгсэлньүндэснийстандартадбүрэннийцдэгбайгальорчныгхамгаалахшаардлага,үндэснийсүлжээндхолбогдсон,Энэ н н н н аа а н н а н а н н үйлдвэрлэлийг илүү。

2.Wellwares——дманайбүхбүтээгдэхүүннайдвартайбүтээгдэхүүнээсүйлдвэрлэгддэгболонүйлдвэрлэлийнбайгальорчнышаардлагахангасанүйлдвэрүүд。
БидХятадынхойдхэсгийнхамгийнтомүйлдвэрлэгч,экспортлогчоронюм。1999年оноосхойш,Wellwaresньшавар/гараарбудсан3хувьцааэзэмшигчүйлдвэртэй。чулуунэдлэл/цэвэрөнгө,шаазан/贴花,шаазан/товойсон,аяга,аяга,таваг。
Эдгээрбүтээгдэхүүний50гаруйхувийгWellwares——днийлүүлдэг。

ҮүнээсгаднаWellwaresньөөх5рамтранажилладагүйлдвэртэйҮйлдвэрлэлийн20хувийгхудгийнсавнызахиалгаарсаналболгодог。ТүүнээсҮйлдвэрбүрийнажилтнуудбүтээгдэхүүнийгтээвэрлэхээсөмнөшаардлагахангасанэсэхийгшалгаарайүйлдвэрүүдийнүйлдвэрлэлийнхүчинчадал,чанарыгсайнхянах。

factory1
factory2
factory3
factory4
factory6
factory5

3.Сав人民аа а оо оо оо оо оо оо оо оо оо оо оо оо оо оо оо и

Багцын үйлдвэр:东莞嘉德包装科技有限公司

Байгууламж: Герман KBA &罗兰5 өнгөт и и и и и и и и и и ин н
Япон三菱5 өнгөт п ин н н н н н н

factory7

4.Дэлхийд公司合规与审计

Дэлхийдалдартайүйлдвэрийнаудит:沃尔玛,目标,BSCI,喷流沉积型,Costco, WCA(Ажлынбайрнынөхцөлбайдлынүнэлгээ),Вулворс,Дисней。

Манайүйлдвэрүүдзөвшөөрөгдсөнаудитадхамрагдсан:沃尔玛、目标,喷流沉积型,BSCI Costco, WCA(Ажлынбайрнынөхцөлбайдлынүнэлгээ),沃尔沃斯,迪斯尼гэхмэт。。

factory8

5.Өргөнцархүрээтэйцуглуулгынүзэсгэлэнгийнтанхим

2015年оны9 -рсардWellwares 200метрквадратталбайбүхийшинэшоуныөрөөгбайгуулсан。
Манайүзэсгэлэнгийнтанхимньөдөртутмынхэрэглээнийкерамикаягатавагныхамгийнөргөнхүрээнийцуглуулгатай。Өргөнсонголтнь:гараарбудсан/товойсон/шүршигч/декал/дэвсгэрхэвлэх/паалантайгэхмэт。
Бид阿里郎(阿里郎)。


Baidu
map