• news-bg

उद्योगसमाचार

उद्योगसमाचार

 • 第131届网上广交会第9天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 औं अनलाइन क्यान्टन फेयर डे 9 - 必威官方betway下载WWS सिरेमिक

  131年औँअनलाइनक्यान्टनफेयरकोअन्त्यहुनअझैदुईदिनमात्रै,WWSतपाईंक必威官方betway下载ोखरिदकठिनाइकोसमाधानप्रदानगर्नयहाँछ।हामीप्रदायकमात्रहोइनौं,हामीसमाधानवादीहौं।आउनुहोस्रहाम्रोउत्कृष्टउत्पादनजाँचगर्नरहाम्रोउत्कृष्टलाइभस्ट्रिमिङहेर्नकोलागिहाम्रोक्यान्टनफेयरगृहपृष्ठमाजानुहोस्।
  थपपढ्नुहोस्
 • 第131届网上广交会第7天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 औं अनलाइन क्यान्टन फेयर डे 7 - 必威官方betway下载WWS सिरेमिक

  131年औंक्यान्टनफेयरकेहीदिनमासमापनहुँदैछ,तरसबैआश्चर्यहरूअन्तमाआउँछन्।आजकोअनलाइनस्ट्रिमिङकोबखत,तपाईंलेहाम्रोहेडप्रोडक्टडिजाइनर——इभानलाईदेख्नुहुनेछ,उहाँलेहाम्रादुईवटामौसमीडिजाइनहरूरतिनीहरूकोपछाडिकोकथाप्रस्तुतगर्नुहुनेछ।तपाईंयसलाईमिसगर्नचाहनुहुन्न।...
  थपपढ्नुहोस्
 • 第131届网上广交会第六天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 औं अनलाइन क्यान्टन फेयर डे 6 - 必威官方betway下载WWS सिरेमिक

  आज१३१औंअनलाइनक्यान्टनफेयरको第六日हो।131औंअनलाइनक्यान्टनफेयरकोसमापनहुनधेरैसमयलाग्दैन।WWSलेक्यान्टनफेयरक必威官方betway下载ोबारेमाख्यालराख्छ,त्यसैलेहामीक्यान्टनफेयरकोसमयमादिनहुँस्ट्रिमगर्नेछौं।आजकोस्ट्रिमिङमातपाईलेउत्पादनकोविवरण२फरकभाषामादेख्नुहुनेछ।
  थपपढ्नुहोस्
 • 第131届网上广交会第5天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 औं अनलाइन क्यान्टन फेयर डे 5 - 必威官方betway下载WWS सिरेमिक

  आज१३१औँअनलाइनक्यान्टनफेयरको第五天हो।क्यान्टनमेलाकोसमापनहुनअब५दिनमात्रैबाँकीछ।यदितपाईंलेहाम्रोक्यान्टनफेयरशोकेसहेर्नुभएकोछैनभने,यसलाईसकेसम्मचाँडोगर्नुहोस्,किनकिहामीलेतपाइँलाईछनोटगर्नकोलागित्यहाँसबैभन्दागर्वउत्पादनहरूराखेकाछौं!साथै, 必威官方betway下载WWS ले st राख्नेछ…
  थपपढ्नुहोस्
 • 第131届网上广交会第四天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 औं अनलाइन क्यान्टन फेयर डे 4 - 必威官方betway下载WWS सिरेमिक

  必威官方betway下载WWSतपाईलाईराम्रोसप्ताहन्तकोशुभकामना।आजहामी3点देखि5点春秋国旅(UTC / GMT +喂饲)सम्मस्ट्रिमगर्नेछौं।यसपटकहामीलेहाम्रोस्पेनी——भाषीस्ट्रिमरफिलिपलाईआमन्त्रितगर्नेसम्मानपाएकाछौं,रउहाँलेहाम्राकेहीपियरलेसउत्पादनहरूस्पेनिसमाप्रस्तुतगर्नुहुनेछ।सुनिश्चितगर्नुहोस्कितपाइँयसलाईसदस्यतालिईछुटाउनुहुन्न……
  थपपढ्नुहोस्
 • 第131届网上广交会第三天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 औं अनलाइन क्यान्टन फेयर डे 3 - 必威官方betway下载WWS सिरेमिक

  शुभसप्ताहन्त,आज१३१औंक्यान्टनफेयरको३दिनहोWWSसिरामिक必威官方betway下载सप्ताहन्तमास्ट्रिमहुनेछरहाम्रोउत्कृष्टउत्पादनप्रकाशितगर्नेछ,त्यसैलेतपाईंलेहाम्रोकुनैपनिसामग्रीनछुटाउनुहुनेकुरासुनिश्चितगर्नुहोस्।थपजानकारीकोलागि,कृपयाहाम्रोYoutubeच्यानलजाँचगर्नुहोस्हामीगर्नेछौं।दैनिक २ घण्टा स्ट्रिमिङ हुनुहोस्, कृपया जोइ…
  थपपढ्नुहोस्
 • 第131届网上广交会第2天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 औं अनलाइन क्यान्टन फेयर डे 2 - 必威官方betway下载WWS सिरेमिक

  131年औंअनलाइनक्यान्टनफेयरह्याप्पीवीकेन्डको第二天,हामीअझैपनियहाँस्ट्रिमगरिरहेकाछौं!हामीहाम्रोशोरूममा下午1点(格林尼治标准时间+ 8)देखिसुरुहुनेछौँ।हाम्रोफेसनडिजाइनकोथपपत्तालगाउनरबुझ्नकोलागिहामीसँगसामेलहुनुहोस्।स्टिमिङकोबखतहामीहाम्राकेहीगर्वकाउत्पादनहरूदेखाउनेछौं,त्यसैलेनिश्चितगर्नुहोस्कितपाईंt…
  थपपढ्नुहोस्
 • 第131届网上广交会第一天- WWS陶瓷必威官方betway下载

  131 औं अनलाइन क्यान्टन फेयर डे 1 - 必威官方betway下载WWS सिरेमिक

  थपपढ्नुहोस्
 • 第131届广交会-我们准备好了

  131 औं क्यान्टन फेयर - हामी तयार छौं

  क्यान्टनफेयरपहिलोपटककोविड-19महामारीकोकारणलेमात्रअनलाइनहो,तरयसलेहाम्रोअनलाइनकार्यक्रमकोबारेमाथपप्रति——जोडीगर्नेअवसरदिन्छ।हाम्रोटोलीलाईधेरैधेरैधन्यवाद,उनीहरूलेक्यान्टनफेयरकोपूर्व——कार्यकोक्रममाधेरैचुनौतीहरूकोसामनागरेकाछन्तरउनीहरूलेसफलतापूर्वकबाटोपत्तालगाएकाछन्।सबैभन्दाराम्रोआशागरौं……
  थपपढ्नुहोस्
 • 必威官方betway下载第131届网上广交会将于3天后开播!

  必威官方betway下载wws - 131औंअनलाइनक्यान्टनफेयर3दिनमाप्रसारणहुनेछ!

  १३१औँक्यान्टनफेयरअप्रिल१५देखि२४गतेसम्म१०दिनसम्मअनलाइनहुनेछ।WWSक्यान्टन必威官方betway下载फेयरकोसमयमादैनिक२घण्टास्ट्रिमहुनेछ,हामीतपाईंकोसोधपुछकोअपेक्षागर्दछौं।तपाईंनिम्नलिङ्कप्रयोगगरेरi-innovationमाहामीसँगसामेलहुनसक्नुहुन्छ:https://www.cantonfair.org.cn/zh-CN/register/index?invitati..。
  थपपढ्नुहोस्
 • 未来三年钴价将继续上涨- Fitch Solutions

  कोबाल्टकोमूल्यआगामीतीनवर्षमानिरन्तरबढ्ने——फिचसमाधान

  धातुऐतिहासिकरूपमायसकोचमकदारनीलोरंगकोकारणलेरङकोरूपमाप्रयोगगरिएकोछ,रसिरेमिकटेबलवेयरउद्योगकोलागि,कोबाल्टमुख्यतयाग्लेजमाप्रयोगगरिन्छ।“सिरेमिकजानकारी”कोपत्रिकाअनुसार,कोबाल्टअक्साइडकोमूल्यहालैकावर्षहरूमाबढेकोपहिलोपटकहोइन।कोबाल्टअक्साइडपनिमञ्चन……
  थपपढ्नुहोस्
 • 通过i-Invite Link加入我们

  i-Invite Link मार्फत हामीसँग सामेल हुनुहोस्

  हाम्रो我邀请लिङ्ककोसाथ131औंक्यान्टनफेयरमाहामीसँगसामेलहुनुहोस्।तपाईंक्रेतासेवाप्लेटफर्ममालगइनगर्नसक्नुहुन्छरअनलाइनमेलामाभागलिनसक्नुहुन्छ।हाम्रोनिमन्त्रणाकोडकोसाथ,तपाईंसँगक्यान्टनफेयरबाटउत्कृष्टस्मारकपोस्टकार्डहरूरअफलाइनकार्यक्रमहरूकोलागिनिःशुल्कखाजाकुपनहरू,रथपपुन:प्राप्तगर्नेमौकाहुनेछ।
  थपपढ्नुहोस्
1 2 3. 4 5 6 अर्को> >> पृष्ठ१/७
Baidu
map