ආපසුපාසලටවිකිණීමටභූදර්ශනබැනරය(1)
环保බැනරය3
社媒බැනරය(2版)白底
බැනරය——ඒ

වෙල්වෙයාර්ස්(ෂිජියාසුආං)ලිමිටඩ්

උණුසුම්විකිණීම

නිෂ්පාදනbg
 • 必威官方betway下载WWS——ලෝකයේහොඳම老板ජෝගුව
 • පියවරුන්ගේදිනතෑගිජෝගුව
 • විදේශඑකතුව- 16 pcරාත්‍රීආහාරකට්ටලය
 • සමර්සෙට්——කෑලි16කරාත්‍රීභෝජනසංග්‍රහයක්
 • පාස්කුබනීඑකතුව——පෝසිලේන්16 pcරාත්‍රීආහාරකට්ටලය
 • සමමිතිකඑකතුවරාත්‍රීආහාරකට්ටලය
 • රෝස්බ්ලූම්- 30 pcරාත්රීආහාරකට්ටලය
 • පාවෙනමල්- 12个人电脑රාත්රීආහාරකට්ටලය
 • මෝහනයකරනඑකතුව- 12个人电脑රාත්‍රීභෝජනසංග්‍රහකට්ටලය
 • ඔලිව්එකතුව餐具组16件瓷器
 • තීන්ත——පිස්සුඑකතුව- 12个人电脑පෝසිලේන්රාත්‍රීආහාරකට්ටලය
 • 金大理石模式16 pc餐具集合
විස්තරබලන්න ගුණත්වසහතිකය

අපිගැන

සමාගම්පැතිකඩ:

必威游戏官网网址Wellwares(石家庄)有限公司1999年දීපිහිටුවනලදඅතරඑයඋතුරුසෙරමික්නිෂ්පාදනපදනමේපිහිටාඇත。එයචිලීවෙතපළමුචීනසෙරමික්අපනයනකරුවේ。දකුණුඇමරිකාවසැමවිටමඅපනයනයේප්රමුඛයාවිය。18සහ19දීඅඩි40කන්ටේනර්500ක්දකුණුඇමරිකානුරටවලටඅපනයනයකරනලදී。පිඟන්භාණ්ඩනිෂ්පාදනයපිළිබඳඅපටවසර21කපළපුරුද්දක්ඇත。අපගේනිෂ්පාදනසැලසුම්සහතාක්ෂණපර්යේෂණසහසංවර්ධනයඒකාබද්ධවේ。නිෂ්පාදනවලට විවිධ වර්ගයේ පිඟන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ඇතුළත් වන අතර ඒවා ගෝලීය වශයෙන් විකුණනු ලැබේ.

තවත්හදාරන්න
Baidu
map